Uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu parāds un atsevišķa aizgādība.

Parastā ikdienas apritē likumā noteiktais jēdziens „uzturlīdzekļi” tiek lietots kā „alimenti”, kas ir iegājies un palicis vēl no vecā Civilkodeksa.

Parastā ikdienas apritē likumā noteiktais jēdziens „uzturlīdzekļi” tiek lietots kā „alimenti”, kas ir iegājies un palicis vēl no vecā Civilkodeksa.

            Civillikums uzliek par pienākumu abiem vecākiem, arī tad ja tie nedzīvo kopā un ja ir šķirta viņu laulība, uzturēt savus nepilngadīgos bērnu samērā ar savu mantas stāvokli.

            Arī tad, ja šķirot laulību notariālā kārtā, starp vecākiem ir noslēgta vienošanās, ka viens no vecākiem sniegs otram vecākam, ar kuru dzīvo bērns, ik mēnesi noteiktu naudas summu bērna uzturam, šāda noslēgtā vienošanās ir jāpilda un uzturlīdzekļi ir pienācīgi jāsniedz.

            Šādas saistības pastāvēšanai, t.i. iespējai prasīt uzturlīdzekļu samaksu, nav juridiskas nozīmes tam, vai labprātīga vienošanās ir apliecināta notariālā kārtā (kā notariālais akts vai notārs apliecinājis tikai vecāku parakstus) vai vienošanās ir noslēgta privātā kārtā, t.i. vienošanos ir parakstījuši vecāki un tā nav nekādā veidā apliecināta.

            Būtiski ir arī tas, ka uzturlīdzekļu labprātīgas maksāšanas gadījumā un ja par to izvirzās strīds, tad tas, vai uzturlīdzekļi ir maksāti noteiktos termiņos un apmērā kā tas ir bijis paredzēts vienošanās, ir jāpierāda – kā jebkurā naudas maksājumā, tai pusei, kura apgalvo, ka maksājumi ir veikt.

            Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana nenozīmē aizgādības tiesību atņemšanu otram vecākam (kas ir atsevišķs tiesību institūts un kura piemērošanai ir citi pamati).

            Viens no pamatiem aizgādības tiesību noteikšanu vienam vecākam, ir tad, ja otrs vecāks savas aizgādības tiesības nevis izmanto bērna interesēs, bet gan kā „ieroci” pret bijušo dzīves biedru, lai viņu tādā vai citādā veidā ierobežotu un padarītu bijušo dzīves biedru atkarīgu no savas gribas.

Prasības pieteikums (par uzturlīdzekļu parāda piedziņu, uzturlīdzekļu piedziņu un par atsevišķas aizgādības un dzīves vietas noteikšanu) 
paruags lejuplādējams šeit.