Blogs

Darījuma (dāvinājuma līguma) atzīšana par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu.

Viens no darījuma atzīšanas par spēkā neesošu tiesisko pamatu ir Civillikuma 1415.pants, kas nosaka, ka “neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā”. Lasīt vairāk...

Darba likuma 149.panta piemērošana.

2014.gada 23.oktobra likuma grozījumi Darba likuma 149.pantā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, noteic, ka “Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu”. Lasīt vairāk...

IZLĪGUMS (kā strīdu atrisināšanas veids).

„Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā”, tā nosaka Civillikuma 1.pants. Lasīt vairāk...

Laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā.

Notariāta likums nosaka, ka laulību šķirt var ne tikai tiesa, bet arī zvērināts notārs, t.i tā saucamā laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā. Lasīt vairāk...

Uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu parāds un atsevišķa aizgādība.

Parastā ikdienas apritē likumā noteiktais jēdziens „uzturlīdzekļi” tiek lietots kā „alimenti”, kas ir iegājies un palicis vēl no vecā Civilkodeksa. Lasīt vairāk...

Apelācijas sūdzība (līguma izpilde, līgumsoda piedziņa)

Civillikuma 1587.pants, kā materiālo tiesību norma, nostiprinot romiešu tiesību principu – pacta sunt servanda (lat.) –līgumi ir jāpilda, principu, nosaka, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. Lasīt vairāk...

Kasācijas sūdzība.

Kasācijas sūdzība par nepareizu materiālo un procesuālo tiesību normu nepareizu iztulkošanu un piemērošanu (akta parakstīšanas juridiskās sekas). Lasīt vairāk...

Parāds un parāda piedziņa.

Ekonomiskās krīzes situācijas saasinājuma neizbēgama sastāvdaļa ir jautājums par parādu piedziņu. Lasīt vairāk...

Nevainīguma prezumpcija.

Administratīvās lietas (pārkāpuma) fabula: Personai O.D. tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš ir vadījis transporta līdzekli alkohola reibumā.Lietas izskatīšanas laikā liecinieki no O.D. puses, kā arī pats O.D. apgalvoja, ka automašīnu O.D. nav vadījis, bet gan automašīnu ir vadījusi S.V. Tad kad ieradušies policijas darbinieki, O.D. ar draugiem sēdējuši automašīnā un klausījušies mūziku, bet S.V. jau bija aizgājusi mājās. Lasīt vairāk...

Laulības šķiršanas pieteikuma paraugs

Prasības pieteikumu par laulības šķiršanu (it īpaši, ja šķirot laulību nav un netiek risināti citi no ģimenes tiesībām izrietošie jautājumi – par nepilngadīgo aprūpes un saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un laulāto kopmantas sadali, taču viens no laulātajiem – tādu vai citādu iemeslu dēļ atsakās šķirt laulību bezstrīdus kārtībā pie zvērināta notāra) ikviens var uzrakstīt arī pats, ja vien tiek secīgi ievērotas Civilprocesa likuma normas, t.sk. arī par civillietu pakļautību un piekritību. Šeit tiek piedāvāts prasības pieteikuma paraugs laulības šķiršanai, kurā nepastāv citi strīdi. Lasīt vairāk...