Darījuma (dāvinājuma līguma) atzīšana par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu.

Viens no darījuma atzīšanas par spēkā neesošu tiesisko pamatu ir Civillikuma 1415.pants, kas nosaka, ka “neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā”.

Viens no darījuma atzīšanas par spēkā neesošu tiesisko pamatu ir Civillikuma 1415.pants, kas nosaka, ka “neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā”.

Savukārt, Civillikuma 2304.pants noteic, ka “pilnvarnieks nedrīkst gūt no lietas peļņu sev pašam, bet viņam viss, ko viņš ar pilnvarojumu ieņēmis vai dabūjis, izņemot tikai to, ko pilnvarotājs no tā viņam piešķīris, kā arī visas uz uzdevuma pamata iegūtās lietas, tiesības un prasības, jāatdod pilnvarotājam, neizņemot arī to, ko viņš aiz maldības vai pārkāpjot pilnvarojumu saņēmis vairāk nekā pienācies.

Pilnvarniekam jāatdod savam pilnvarotājam arī saņemtā vai saņemamā peļņa, augļi un procenti, kā arī viss, kas viņam bijis uzticēts uzdevuma izpildīšanai”.

Civillikuma 1415.pants pēc būtības nosaka privāttiesību autonomijas principa “atļauts viss, kas nav aizliegts” robežas, t.i., nav pieļaujama neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, tad tāds darījums nav spēkā.

PRASĪBAS PIETEIKUMS par dāvinājuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšanu uz nekustamajiem īpašumiem skatāms šeit.

TIESAS LĒMUMS par izlīguma apstiprināšanu skatāms šeit.