Kasācijas sūdzība.

Kasācijas sūdzība par nepareizu materiālo un procesuālo tiesību normu nepareizu iztulkošanu un piemērošanu (akta parakstīšanas juridiskās sekas).

Kasācijas sūdzība par nepareizu materiālo un procesuālo tiesību normu nepareizu iztulkošanu un piemērošanu (akta parakstīšanas juridiskās sekas).
 

            Civillikuma 1431.pants nosaka, ka „akta parakstīšana, vienalga, vai tas attiecas uz pašu parakstītāju vai trešo personu, uzskatāma par piekrišanu šim aktam, ja tā saturs parakstītājam bijis zināms un ja viņam tajā tiesiskā darījumā, uz kuru akts attiecas, ir personīga interese un ierunas tiesība”.
           Norādītā tiesību norma pietiekami skaidri nosaka akta parakstīšanas juridiskās sekas, šajā konkrētajā gadījumā preču pavadzīmes – kā akta – parakstīšanas juridiskās sekas, kuras, savukārt, rada finansiālās saistības – preču piegādātājam – prasīt samaksu par piegādāto preci, bet preču saņēmējam pienākumu samaksāt par piegādāto preci.
          Šīs lietas strīdā piegādātājs – prasītājs- piegādāja atbildētājam malku, kuras saņemšanu veica atbildētāja darbinieks – saimniecības daļas vadītājs.
          Apelācijas instances tiesa šo tiesību normu iztulkoja, un līdz ar to arī piemēroja, nepareizi, izdarot secinājumu, ka „malkas saņemšanu veicis ............. saimniecības daļas vadītājs, kurš nav persona, kura rīkojas ar ........ finanšu līdzekļiem, līdz ar to pušu starpa radies strīds par malkas....”.
            Šim faktam, t.i. tam, ka saimniecības daļas vadītājs nav persona, kura rīkojas ar finanšu līdzekļiem, nav nekādas juridiskas nozīmes jautājuma izšķiršanai par preces – malkas saņemšanu, jo pretējā gadījumā, pēc apelācijas tiesas loģikas, visas preces visos uzņēmumos būtu jāpieņem amatpersonām, kurām ir tiesības pārstāvēt uzņēmējsabiedrību, jo, savukārt, tikai šīs personas (bet nevis grāmatveži) ir tiesīgi rīkoties ar uzņēmumu finanšu līdzekļiem.
            Šāds apelācijas instances tiesas spriedums rada vairāk nekā bīstamu precedentu uzņēmējsabiedrību savstarpējās ekonomiskajās attiecībās, jo aizbildināšanās ar to, ka preci nav pieņēmusi persona, kura ir tiesīga rīkoties ar finanšu līdzekļiem, var notikt katrreiz, par cik nevienā uzņēmējsabiedrībā preču pieņemšanu neveic „personas, kas ir tiesīgas rīkoties ar finanšu līdzekļiem”.
            Ar pilnu apelācijas instances tiesas pieļauto tiesību normu nepareizu iztulkojumu un to piemērošanu, kas noveda pie lietas nepareizas izspriešanas, var iepazīties pievienotajā kasācijas sūdzībā.

                       Lejuplādēt kasācijas sūdzības dokumenta paraugu konkrētajā civillietā šeit.