Laulības šķiršanas pieteikuma paraugs

Prasības pieteikumu par laulības šķiršanu (it īpaši, ja šķirot laulību nav un netiek risināti citi no ģimenes tiesībām izrietošie jautājumi – par nepilngadīgo aprūpes un saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un laulāto kopmantas sadali, taču viens no laulātajiem – tādu vai citādu iemeslu dēļ atsakās šķirt laulību bezstrīdus kārtībā pie zvērināta notāra) ikviens var uzrakstīt arī pats, ja vien tiek secīgi ievērotas Civilprocesa likuma normas, t.sk. arī par civillietu pakļautību un piekritību. Šeit tiek piedāvāts prasības pieteikuma paraugs laulības šķiršanai, kurā nepastāv citi strīdi.

Prasības pieteikumu par laulības šķiršanu (it īpaši, ja šķirot laulību nav un netiek risināti citi no ģimenes tiesībām izrietošie jautājumi – par nepilngadīgo aprūpes un saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un laulāto kopmantas sadali, taču viens no laulātajiem – tādu vai citādu iemeslu dēļ atsakās šķirt laulību bezstrīdus kārtībā pie zvērināta notāra) ikviens var uzrakstīt arī pats, ja vien tiek secīgi ievērotas Civilprocesa likuma normas, t.sk. arī par civillietu pakļautību un piekritību. Šeit tiek piedāvāts prasības pieteikuma paraugs laulības šķiršanai, kurā nepastāv citi strīdi. Ja, šķirot laulību, pastāv citi jau augstāk norādītie strīdi, tad tam, lai sagatavotu prasības pieteikumu tiesai, Jums noteikti būs nepieciešama kvalificēta juridiska palīdzība.

Lejuplādēt laulības šķiršanas pieteikuma dokumenta paraugu šeit.

Paraugs:

Rīgas priekšpilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesai
Abrenes ielā 3, Rīga, LV-1356

Prasītāja Pētera Pēteriņa
pers.kods 000000-11111
adrese: Valdlauči 765-621, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., Rīgas raj.,  LV-1076
e-pasts: norādīt

pārstāvja: zvērināta advokāta
Jāņa Muižnieka
prakses vieta: Miera iela 36,
Rīga, LV-1003,
e-pasts: norādīt

lietā ar Maiju Pēteriņu
pers.kods 000000-11111
adrese Dzelzavas iela 9823-720,
Rīga, LV-1084

            Rīgā, 2011.gada 8.decembrī.

Prasības pieteikums
(par laulības šķiršanu)


Laulība starp pusēm ir reģistrēta 1198.gada 13.oktobrī Rīgas sv.Jāņa evaņģēliski luteriāņu baznīcā, par ko laulību reģistrācijas grāmatā 22.11.1998 izdarīts ieraksts Nr.3944.
    Laulībā ir dzimuši bērni – meitas:
    1.Beatrise Pēteriņa, pers.kods 111111-00000, dzimusi 1999.gada 28.februārī, un
    2.Elizabete Pēteriņa, pers.kods 111111-00000, dzimusi 1999.gada 1.februārī.
    Laulība ar atbildētāju ir izirusi un arī ģimene ar atbildētāju vairs nepastāv kopš 2006.gada, kad prasītājs aizgāja no ģimenes.
    Kopdzīves laikā starp pusēm radās aizvien vairāk domstarpību un strīdu gan par finansiāliem, gan personīgiem jautājumiem. Pusēm bija savstarpēji iebildumi vienam pret otru. Raksturu pilnīgas nesaderībasdēļ puses nevarēja dzīvot kopā. Samierināšana starp pusēm nav ne iespējama, ne lietderīga, jo šajos piecos gados pēc laulības iziršanas un ģimenes attiecību pārtraukšanas, puses nav pat mēģinājušas atjaunot ģimenes attiecības, laika gaitā starp pusēm ir notikusi vēl lielāka un dziļāka atsvešināšanās un starp pusēm nepastāv nekāda kopīga saimniecība.
    No prasītāja puses nepastāv nekādi strīdi par bērnu aizgādību, ikdienas aprūpes tiesībām, saskarsmes tiesībām un laulāto kopmantas sadali.
    Prasītājs ir piedāvājis atbildētājai šķirt laulību bezstrīdus notariālajā kārtībā. Atbildētāja, šādam prasītāja piedāvājumam, t.i., laulības šķiršanai kā tādai, neiebilst, taču atbildētāja vilcina laulības šķiršanās jautājuma risināšanu, diskutējot gan par formāliem un nebūtiskiem apstākļiem, gan arī nesniedzot atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Līdz ar to prasītājs ir spiests griezties tiesā ar prasības pieteikumu par laulības šķiršanu.
    Saskaņā ar Civillikuma 72.pantupieņemams, ka laulība ir izirusi, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti.
    Tātad, saskaņā ar likumu, ir pieņemams, ka laulība starp pusēm ir izirusi, jo laulātie dzīvo šķirti jau piecus gadus.
    Atbilstoši Civillikuma 71.panta noteikumiem, laulība uzskatāma par izirušu, ja nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos.
    Laulāto kopdzīve starp pusēm nepastāv jau piecus gadus un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Ņemot vērā, prasītājs nevēlas atjaunot laulāto kopdzīvi, savukārt atbildētāja, neiebilst pret laulības šķiršanu, ir atzīstams, ka pušu laulāto kopdzīves atjaunošana ne tikai vairs nav sagaidāma, bet tā arī ir neiespējama.
    Civillikuma 73.pants nosaka, ka laulātie dzīvo šķirti, ja viņiem nav kopīgas saimniecības un viens no laulātajiem noteikti negrib to atjaunot, noliedzot laulības kopdzīves iespējamību.
    Tātad, šajā lietā starp laulātajiem nav kopīgas saimniecības jau piecus gadus un prasītājs noteikti negrib ar atbildētāju atjaunot kopīgu saimniecību, noliedzot laulības kopdzīves iespējamību, līdz ar to ir atzīstams, ka laulātie dzīvo šķirti un starp pusēm esošā laulība ir izirusi.
    Laulāto kopdzīves atjaunošana nav iespējama, līdz ar to arī lietas izskatīšanas atlikšanai nav pamata.
    Ņemot vērā augstāk teikto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 33.-39.pp., 56.p., 128.-130.pp, 189.-199.pp., 233.-234.pp., 2351.p., 240.p.,242.p., 244.p.,

                                                                           l ū d z u:

    1.Pieņemt prasības pieteikumu un ierosināt civillietu.
    2.Šķirt laulību, kas noslēgta 1198.gada 13.oktobrī Rīgas sv. Jāņa evaņģēliski luterāņu baznīcā starp Pēteri Pēteriņu, dzimušu 1114.gada 11.oktobrī, personas kods 000000-11111 un Maiju Pēteriņu  (pirms laulības uzvārds – Maijiņa) , dzimušu 1114.gada 6.jūlijā, personas kods 111111-00000.
    3.Piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam tiesāšanās izdevumus.
    4.Visus tiesas dokumentus piegādāt izmantojot norādītās elektroniskā adreses.

    Pielikumā:
    1.Prasības pieteikuma noraksts.
    2.Laulības apliecības LV AB 2222222.
    3.Meitas Beatrises Pēteriņas dzimšanas apliecība LV AC 3333333.
    4.Meitas Elizabetes Pēteriņas dzimšanas apliecība LV AC 4444444.
    5.Kvīts par valsts nodevas LVL 100 apmaksu.
    6.Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu LVL 3.30 apmaksas kvīts.
    7.Pilnvara.
    8.Orderis Nr. 0000000.
    

Advokāts J. Muižnieks