Блог

Darījuma (dāvinājuma līguma) atzīšana par spēkā neesošu un īpašumtiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu.

Viens no darījuma atzīšanas par spēkā neesošu tiesisko pamatu ir Civillikuma 1415.pants, kas nosaka, ka “neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā”. Read more...

Pirmais rakstsDarba likuma 149.panta piemērošana.

2014.gada 23.oktobra likuma grozījumi Darba likuma 149.pantā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, noteic, ka “Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu”. Read more...

IZLĪGUMS (kā strīdu atrisināšanas veids).

„Katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā”, tā nosaka Civillikuma 1.pants. Read more...

Laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā.

Uzturlīdzekļi, uzturlīdzekļu parāds un atsevišķa aizgādība.

Apelācijas sūdzība (līguma izpilde, līgumsoda piedziņa)

Kasācijas sūdzība.

Parāds un parāda piedziņa.

Nevainīguma prezumpcija.

Laulības šķiršanas pieteikuma paraugs