Laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā.

Notariāta likums nosaka, ka laulību šķirt var ne tikai tiesa, bet arī zvērināts notārs, t.i tā saucamā laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā. Šādā veidā laulību var sķirt tikai tad, ja vīram un sievai nav strīda par laulības šķiršanu – viņi abi ir vienojušies par laulības šķiršanu un vienlaicīgi ir atrisinājuši visus tos jautājumus, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām. Lai šķirtu laulību notariālajā kārtā, laulātajiem ir jānoslēdz vienošanās, kurā laulātie nosaka savā starpā mantiskās attiecības – laulības laikā sadalot iegūto mantu, bērnu uzturlīdzekļus, to dzīves vietu un saskarsmes tiesības. Šāda noslēgtā vienošanās ir jāiesniedz notāram un ši vienošanās var būt privāts dokuments, t.i. to var parakstī tikai abi laulātie.

Laulību var šķirt pie jebkura notāra, atšķirībā no laulības šķiršanas tiesas ceļā, kur Civilprocesa likums nosaka lietu piekritību.

Paraugs ''Vienošanās pielaulības šķiršanas'' lejulpādējams šeit.